Do ta anuloni?
Mundet.

Një shërbim automatik i anulimit është në dispozicion 24 orë në ditë. Duhet të ketë të paktën dy ditë pune midis anulimit dhe vizitës. E shtuna dhe e diela nuk konsiderohen.

 

Do ta anuloni?
Mundet.

Një shërbim automatik i anulimit është në dispozicion 24 orë në ditë. Duhet të ketë të paktën dy ditë pune midis anulimit dhe vizitës. E shtuna dhe e diela nuk konsiderohen.

 

Do ta anuloni?
Mundet.

Një shërbim automatik i anulimit është në dispozicion 24 orë në ditë. Duhet të ketë të paktën dy ditë pune midis anulimit dhe vizitës. E shtuna dhe e diela nuk konsiderohen.

 

Do ta anuloni?
Mundet.

Një shërbim automatik i anulimit është në dispozicion 24 orë në ditë. Duhet të ketë të paktën dy ditë pune midis anulimit dhe vizitës. E shtuna dhe e diela nuk konsiderohen.

1
1

Shpesh ndodh që njerëzit të rezervojnë një vizitë mjekësore ose një shërbim tjetër shëndetësor dhe të mos paraqiten pa e anuluar atë. Kjo sjellje e rëndon shërbimin shëndetësor dhe krijon vështirësi për pacientët e tjerë: të anuloni rezervimin në kohën e duhur do të thotë të lironi vendin për ata që janë në pritje dhe të na ndihmoni për të përmirësuar efikasitetin tonë. Për këtë arsye, për vizitat e rezervuara dhe që nuk anulohen në kohë, do të kërkohet një ndëshkim administrativ prej 35,00 € (plus shpenzimet e njoftimit).

Për cilat shërbime aplikohet ndëshkimi?

Ndëshkimi administrativ aplikohet për çdo takim për shërbimet e specializuara ambulatore që janë rezervuar dhe nuk janë anuluar në kohën dhe në mënyrën e duhur

Ndëshkimi administrativ aplikohet për të gjitha takimet për shërbimet e specializuara ambulatore që janë rezervuar dhe nuk janë anuluar, nëse pacienti nuk paraqitet.

Në veçanti, janë objekt ndëshkimi takimet në lidhje me:

 • shërbimet e qasjes së parë (vizitat e para të specializuara dhe shërbimet diagnostike-instrumentale të qasjes së parë);
 • për shërbimet e mëtejshme (vizitat kontrolluese, shërbimet diagnostikuese-instrumentale në vazhdim, ndjekja);
 • shërbimet e qasjes së parë në kuadrin e një cikli të shërbimeve (si shërbimet e rehabilitimit);

Nuk i nënshtrohen sanksioneve administrative takimet e rezervuara dhe të pa anuluara:

 • të cilat janë caktuar me prioritet klinik urgjent;
 • për të cilat ka më pak se dy ditë pune midis datës së rezervimit dhe datës së takimit;
 • që janë rezervuar në ditët për të cilat është shpallur një grevë në nivel kombëtar dhe/ose provincial dhe në të cilën merr pjesë personeli shëndetësor në varësi të Azienda Sanitaria (Autoriteteve Kombëtare të Shëndetësisë) ose që është pjesë e shërbimit kombëtar të shëndetësisë;
 • që janë rezervuar në regjimin e profesionit privat në kuadër të shërbimit publik shëndetësor;
 • para dhe pas shtrimit në spital;
 • që kanë lidhje me qasjet pas të parës për shërbimet në cikël (saktësohet se në këtë rast përdoruesi nuk ka të drejtë të rikthejë takimin e humbur dhe që nuk është anuluar sipas kushteve dhe procedurave të parashikuara);
 • rezervimi i të cilave është aktivizuar nga Autoritetet Kombëtare Shëndetësore (për shembull vaksinimet e detyrueshme, shërbimet e ofruara nga programet e screening, ...) ose me kërkesë të organeve institucionale, siç është Gjykata, Burgu, etj.;
 • shërbimet ambulatore të ofruara në shërbimet territoriale me marrjen përsipër të pacientit: shërbimet e varësisë (SERD), shërbimet psikologjike, qendrat e shëndetit mendor, shërbimet pneumologjike, shërbimet e kujdesit paliativ;
 • shërbimet ambulatore të ofruara në shërbimet psikiatrike spitalore dhe territoriale, duke përfshirë neuropsikiatrinë e fëmijëve dhe adoleshentëve (NPIA);
 • shërbimet ambulatore që i referohen pacientëve në ngarkim për terapi kemio dhe trajtime radioterapike;
 • shërbimet që lidhen me sëmundjet infektive të ofruara në klinikat spitalore dhe territoriale;
 • shërbimet e ofruara në shtëpi;
  çdo fushë tjetër që nuk përfshihet në shërbimet e specializuara ambulatore (që nuk përcaktohet nga inicialet "PSA" në pajtim me rezolutën e G.P. nr. 2568/1998).

Si mund ta anuloj rezervimin tim?

Ju mund të anuloni rezervimin tuaj 24 orë në ditë përmes një shërbimi automatik të anulimit telefonik për anulimin nën numrat CUPP, me E-Mail, në online ose personalisht në pikat e prenotimit.
Në çdo rast duhet të ketë dy ditë pune mes vizitës dhe anulimit. Të shtunave dhe të dielave nuk merren parasysh.

Shembuj:
 • Vizitë e rezervuar për të hënën:
  anulimi deri të mërkurën e javës së kaluar.
 • Vizitë e rezervuar për të martën:
  anulimi deri të enjten e javës së kaluar.
 • Vizitë e rezervuar për të mërkurën:
  anulimi deri të premten e javës së kaluar.
 • Vizitë e rezervuar për të enjten:
  anulimi deri të hënën.
 • Vizitë e rezervuar për të premten:
  anulimi deri të martën.

Për t'ju ndihmuar të mbani mend emërimin, u prezantua një shërbim i paralajmërimit automatik: shtatë ditë para emërimit të ardhshëm, pacienti ose pacienti merr një telefonatë.Emërimi mund të konfirmohet ose anulohet duke përdorur fushën e numrit të telefonit.

Në të gjitha rastet do t'ju jepet një kod. Ruajeni atë, do të jetë prova se ju e keni kryer saktë anulimin.

Si funksionon ndëshkimi?

Nëse konstatohet një shkelje, kjo do t'ju njoftohet dhe ju keni 30 ditë për ta paguar atë.

Nëse nuk e keni anuluar vizitën mjekësore që keni rezervuar brenda afatit të caktuar, drejtuesit administrativë të qendrave përkatëse shëndetësore do t'ju njoftojnë për ndëshkimin e parashikuar. Raporti i vlerësimit të shkeljes dhe njoftimi i ndëshkimit administrativ do të bëhen brenda 90 ditëve për përdoruesit që banojnë në Itali dhe brenda 360 ditëve për ata që jetojnë jashtë. Fillimi i afateve konsiderohet që prej konstatimit të shkeljes.

Pagesa e sanksionit, € 35.00 plus shpenzimet e njoftimit, duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit të raportit të vlerësimit, përmes portalit pagoPA.

Mund të justifikohem kur marr një ndëshkim?

Moskryerja e anulimit është e justifikuar në disa raste, të cilat duhet të dokumentohen në mënyra të caktuara

Rregullorja parashikon që, në disa raste, moskryerja e anulimit është e justifikuar. Nëse ju do të gjendeshit në një nga këto raste, ju keni 30 ditë për të paraqitur dokumentet mbështetëse, duke përdorur formularët e vënë në dispozicion në faqen e internetit të shërbimit shëndetësor [link] që nga njoftimi i shkeljes. 30 ditët llogariten duke filluar nga njoftimi i shkeljes.

Shkarkoni dokumentin me të gjitha përjashtimet

Ju mund të paraqisni dokumentet mbështetëse në mënyrat e mëposhtme:

 • me një formular të dedikuar për t'u plotësuar në faqen e internetit të Autoriteteve Shëndetësore të Alto Adige;
 • me postë të zakonshme me rekomande me faturë kthimi në adresën vijuese:
  Commissione aziendale di valutazione mancate disdette
  Ripartizione Prestazioni sanitarie ed Assistenza territoriale
  Via Thomas Alva Edison 10/D
  39100 Bolzano
 • me postë elektronike të certifikuar (PEC) në adresën e dedikuar
  strafe.sanzione@pec.sabes.it
 • personalisht në rrethet shëndetësore të autoriteteve shëndetësore të Alto Adige. Shihni listën në adresën www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp

Në të gjitha rastet është e nevojshme të bashkëngjitet dokumenti juaj i identitetit ose, nëse nuk mund të shkoni personalisht, mund të delegoni dikë me shkrim dhe me një kopje të dokumentit tuaj të identitetit.

Dokumentacioni do të shqyrtohet nga Komisioni i vlerësimit të anulimeve të pakryera, i përbërë nga tre anëtarë Brenda 180 ditëve nga paraqitja e dokumenteve mbështetëse, drejtuesi administrativ, pas marrjes së mendimit të komisionit, merr masa për:

 • të arkivuar aktet, duke njoftuar përdoruesin dhe Divizionin Ekonomik dhe Financiar për rregullimin e kredisë së regjistruar;
 • të lëshuar njoftimin e urdhrit - urdhërpagesën e arsyetuar. Këtu do të debitohen shpenzimet shtesë të njoftimit dhe pagesa duhet kryer brenda 30 ditëve nga marrja në portalin pagoPA. Në këtë rast ju ende mund të kryeni një apel sipas procedurave, afateve dhe kushteve të parashikuara me ligj.